حداقل سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه زغال فشرده چقدر است؟

حداقل سرمایه برای شروع کار
دستگاه زغال فشرده بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌توان تهیه کرد
۵۰ میلیون سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه
۲۰ میلیون هزینه ساخت کوره ها و تجهیزات و سیستم برق
۱۰ میلیون در بخش قطعات مصرفی بهتر است یدک داشته باشیم از (ماردون-سیلندر-المنت ) تا در صورت بروز مشکل سیستم تولید متوقف نشود

پاسخ پرسش های متداول

حداقل سرمایه برای راه اندازی خط تولید زغال چقدر است؟

دستگاه زغال فشرده بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌توان تهیه کرد
۵۰ میلیون سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه
۲۰ میلیون هزینه ساخت کوره ها و تجهیزات و سیستم برق
۱۰ میلیون در بخش قطعات مصرفی بهتر است یدک داشته باشیم از (ماردون-سیلندر-المنت ) تا در صورت بروز مشکل سیستم تولید متوقف نشود

پانوشت: سرمایه برای راه اندازی تولید زغال, تولید زغال