زغال فشرده نوع جدیدی از زغال است که با استفاده از مواد بازیافتی حاصل از ضایعات چوبی تهیه  می شود. این مواد عبارت اند از خاک اره و پوست گردو و خاک و زغال.

مرغوبیت این مواد به خصوص خاک اره و رطوبت آن، نقش مهمی در کیفیت و مزایای زغال فشرده تولیدی دارد.یکی از مواردی که در کیفیت زغال تاثیر میگذارد اضافه کردن مواد غیر مجاز به مواد اولیه، به خصوص چسب هاست.

بعضی از تولید کنندگان از چسب های غیر مجاز در ترکیبات خود اضافه می کنند که اتفاقا این کار اصلی ترین دلیل برای به وجود آمدن معیایب زغال فشرده است.