شرایط راه اندازی و فضای مناسب

حداقل شرایط و فضای مورد نیاز برای راه اندازی
۱.سوله (۱۵۰-۲۰۰)متری با ارتفاع (۳/۵-۴)متر
۲.برق ۳ فاز(۳۲آمپر)
۳.آب،برق و گاز مصرفی
۴.دارا بودن ۴ کوره سنتی که متشکل از خشت و آجر و گل هست
۵.فضایی که میگیرید به دور از منازل مسکونی و کارخانه های تولید صنایع غذایی و بهداشتی باشد

پاسخ پرسش های متداول

حداقل شرایط و فضای مورد نیاز برای راه اندازی چیست؟

۱.سوله (۱۵۰-۲۰۰)متری با ارتفاع (۳/۵-۴)متر
۲.برق ۳ فاز(۳۲آمپر)
۳.آب،برق و گاز مصرفی
۴.دارا بودن ۴ کوره سنتی که متشکل از خشت و آجر و گل هست
۵.فضایی که میگیرید به دور از منازل مسکونی و کارخانه های تولید صنایع غذایی و بهداشتی باشد

پانوشت: کارگاه زغال.دستگاه زغال.زغال.زغالفشرده.زغال فشرده.سرمایه زغال.