مشعل

مشعل | دستگاه مشعل

مشعل موجود در خط تولید زغال چینی به دو صورت گازی یا گازوئیلی می باشد . هم چنین می توانید از چوب یا مواد دیگر برای تامین حرارت لازم به منظور خشک کردن خاک اره استفاده نمایید .

پاسخ پرسش های متداول

مشعل موجود در خط تولید زغال چینی به چه صورت می باشد؟

مشعل موجود در خط تولید زغال چینی به دو صورت گازی یا گازوئیلی می باشد

پانوشت: دستگاه مشعل, مشعل